Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Öğretim Elemanı alım ilanı
Haber
02 Ocak 2022 - Pazar 19:30 Bu haber 1228 kez okundu
 
Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Öğretim Elemanı alım ilanı
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr de yer alan ilana göre, Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Öğretim Elemanı alım ilanı
Resmi İlan Haberi
Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Öğretim Elemanı alım ilanı

Üniversitemiz  Birimlerine  2547  sayılı  Yükseköğretim  Kanunu,  Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma  Yönetmeliği  ile  Mardin  Artuklu Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Esasları Yönergesi hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen diğer şartları taşımaları gerekmektedir.
1-  Doktor  öğretim  üyesi  kadrosuna  başvuracakların,  başvurdukları  bölümü  belirtir  forma  özgeçmiş,  doktora  diplomasının  tasdikli  suretini  veya karekodlu e-Devlet çıktısı, nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı suretini 2 adet fotoğraf ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosyayı teslim edeceklerdir. Ayrıca bilimsel dosyaya PDF formatında 4 (dört) adet CD/DVD/USB eklenecektir. Kamu hizmetinde bulunanlar, daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi hizmet belgelerini müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.
2- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulu tarafından denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.

Diğer Açıklamalar ve Önemli Hususlar;
-  Üniversitemiz birimlerinin internet sayfalarından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
-  İdare gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal etme ve güncelleme hakkına sahiptir.
-  Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde sadece bir kadroya başvurabilecektir. Birden fazla ilana başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları
iptal edilecektir.
-  Adayların Üniversitemiz Akademik Yükseltme ve Atama Esaslarının 3. maddesinin d fıkrası uyarınca, Rektörlüğümüzce oluşturulan Akademik Değerlendirme Komisyonu tarafından öğretim üyesi kadrolarına müracaat edecek adayların aranan koşullara taşıyıp taşımadığı ile ilgili ön inceleme yapılacak olup bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir.
-  Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak veya yapılması halinde iptal edilecektir.
-  Adayların  Üniversitemiz  Akademik  Yükseltme  ve  Atanma  Esaslarına  göre  oluşturulan  puanlama  tablosunu  doldurularak  müracaat  dosyalarına
eklemeleri gerekmektedir.

Başvuru Süresi ve Yeri:
Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 (on beş) gündür. Doktor öğretim üyesi başvuruları ilgili Fakülteye şahsen veya posta ile yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belge ile yapılan başvurular ve postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ İLAN LİSTESİ
Sıra No Birimi Bölümü ABD Unvanı Der. Adet Başvuru Yeri Aranan Şartlar
1 Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Ebelik Dr. Öğr. Üyesi (Öncelikli Alan) 1 1 Sağlık Bilimleri Fakültesi Doktorasını Ebelik veya Hemşirelik alanında yapmış olmak.
2 Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Ebelik Dr. Öğr. Üyesi (Öncelikli Alan) 1 1 Sağlık Bilimleri Fakültesi Doktorasını Ebelik, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Halk Sağlığı Hemşireliği veya tıpta uzmanlığını Kadın Hastalıkları ve Doğum (Tıp), Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Tıp), Aile Hekimliği (Tıp), Halk Sağlığı(Tıp) alanlarının birinde yapmış olmak.
 

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğünden:

Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alınacaktır.

Genel ve Aranan Şartlar
-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
-ALES' ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
-Ön  değerlendirme  ve  nihai  değerlendirme  aşamalarında  lisans mezuniyeti  notunun  hesaplanmasında  kullanılacak  4'lük  ve  5'lik  not  sistemlerinin
100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.
-Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi
olmak şartı aranır.
-Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.
-Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.
-İdare gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal etme ve güncelleme hakkına sahiptir.

Muafiyet
-Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının  Yükseköğretim  Kurulu  tarafından  belirlenen  uzmanlık  alanlarına  atanacak  olanlarda,  yükseköğretim  kurumlarında  öğretim  elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
-Meslek  Yüksekokullarının,  ilgili  Yönetmeliğin  6’ncı  maddesinin  dördüncü  fıkrası  kapsamındaki  öğretim  görevlisi  kadroları  haricindeki  öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.
Başvuruda İstenen Belgeler
-Başvuru dilekçesi (Üniversitemizin http://www.artuklu.edu.tr/personel-daire-baskanligi/formlar adresinden temin edilebilir)

-Özgeçmiş
-ALES Belgesi (e-Devlet çıktısı)
-Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi (Meslek Yüksekokullarına başvurularda yabancı dil şartı aranmaz)
-Diploma Belgesi (Başvuruda belgenin onaylı sureti veya karekodlu e-Devlet çıktısı)
-Lisans Mezuniyet Transkripti (Başvuruda belgenin onaylı sureti veya karekodlu e-Devlet çıktısı )
-Nüfus Cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı fotokopisi
-Askerlik Durum Belgesi (Güncel e-Devletten alınmış karekodlu)
-1 (bir) adet vesikalık fotoğraf
-İlanda aranan şarta bağlı olarak Yüksek Lisans veya Doktora yaptığına ilişkin öğrenci belgesi (e-Devletten alınan karekodlu öğrenci belgeleri ön değerlendirmede kabul edilir, e-Devlet harici öğrenci belgelerinin mutlaka aslı veya ıslak imzalı/mühürlü onaylı olmalıdır.)
-İlanda aranan şarta bağlı olarak tecrübe belgesi (Çalışılan işyerinden alınan, çalışılan alanı ve tarihleri gösterir belgeye Sosyal Güvenlik Kurumlarından
veya e-Devletten alınacak karekodlu belgenin eklenmesi gerekmektedir.)
-İlanda aranan şarta bağlı olarak ders vermenin belgelendirilmesi gerekmektedir.

AÇIKLAMALAR:  
Adayların  yukarıda  istenen  belgeler  ile  ilgili  birime  şahsen  veya  posta  yoluyla  başvurmaları  gerekmektedir.  Postadaki gecikmelerden kurumumuz sorumlu değildir. Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların, çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı veya karekodlu e-Devlet çıktısı "Hizmet Belgesini" dosyalarına eklemeleri zorunludur. Yurtdışından alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Adaylar birden çok programa başvuramazlar. Birden fazlasına müracaat eden adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır. Eksik ve imzasız-onaysız belgelerle yapılacak başvurular ile süresi içinde yapılmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ İÇİN ARANAN ŞARTLAR
S.No Unvanı Birim/Bölüm/Program Der. Ad. ALES Y.Dil Başvuru Yeri Aranan Şart
1 Arş. Gör. Lisansüstü Eğitim Enstitüsü – Kudüs ve Filistin Çalışmaları Anabilim Dalı 4 2 70 50 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Kudüs ve Filistin Çalışmaları veya Kudüs Çalışmaları alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
2 Arş. Gör. Edebiyat Fakültesi-Psikoloji Bölümü-Din ve Maneviyat Psikolojisi Anabilim Dalı 4 1 70 50 Edebiyat Fakültesi Psikoloji bölümü lisans mezunu olup Din Psikolojisi alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
3 Arş. Gör. Edebiyat Fakültesi-Tarih Bölümü-Ortaçağ Anabilim Dalı 4 1 70 50 Edebiyat Fakültesi Ortaçağ veya İslam Tarihi ve Sanatları alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
4 Arş. Gör. Sağlık Bilimleri Fakültesi- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü-Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı 4 1 70 50 Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü lisans mezunu olup Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon alanında doktora yapıyor olmak.
5 Arş. Gör. (Öncelikli Alan) Sağlık Bilimleri Fakültesi- Ebelik Bölümü- Ebelik Anabilim Dalı 4 3 70 50 Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
6 Arş. Gör. Midyat Sanat ve Tasarım Fakültesi- Geleneksel Türk Sanatları Bölümü- Geleneksel Türk Sanatları Anabilim Dalı 4 1 70 50 Midyat Sanat ve Tasarım Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları veya Kentsel Tasarım alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak
7 Arş. Gör. Midyat Sanat ve Tasarım Fakültesi – Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı Bölümü- Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı Anabilim Dalı 4 1 70 50 Midyat Sanat ve Tasarım Fakültesi Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı, Kuyumculuk ve Takı Tasarımı, Takı Teknolojisi ve Tasarımı bölümlerinin birinden lisans mezunu olup herhangi bir sanat alanında tezli yüksek lisans ya da sanatta yeterlik (doktora) yapıyor olmak.
8 Arş. Gör. Turizm Fakültesi-Turizm Rehberliği Bölümü- Turizm Rehberliği Anabilim Dalı 4 1 70 70 Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği alanında doktora yapıyor olmak.
 
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ İÇİN ARANAN ŞARTLAR
Sıra No Unvanı Birim/Bölümü/ ABD/ Der. Ad. ALES Y. Dil Başvuru Yeri Aranan Şart  
1 Öğr. Gör. (Ders Verecek) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü- Dişçilik Hizmetleri Bölümü- Diş Protezi Programı 1 3 70 Muaf Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak.  
2 Öğr.Gör. (Uygulamalı Birim) Rektörlük (Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezinde görevlendirilmek üzere) 1 1 70 50 Personel Daire Başkanlığı Psikoloji, İşletme, İnsan Kaynakları Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak. Psikoloji, İşletme, İnsan Kaynakları Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim dallarının birinden tezli
yüksek lisans veya doktora mezunu olmak.
 
3 Öğr. Gör. (Ders Verecek) Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü-Otel
Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü- Turizm ve Otel İşletmeciliği
1 1 70 Muaf Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Turizm veya Gıda Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. Yükseköğretim kurumlarında en
az 5 (beş) yıl çalışmış olmak.
 
4 Öğr. Gör. (Ders Verecek) Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü- Yönetim ve Organizasyon Bölümü- Spor Yönetimi Programı 1 1 70 Muaf Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Engelliler Egzersiz ve Spor Eğitimi Bölümü lisans mezunu olup Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Cankurtaran sertifikasına sahip olmak  
5 Öğr. Gör. (Ders Verecek) Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü–Yabancı Diller Bölümü – Yabancı Diller Anabilim Dalı 5 1 70 85 Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü Arapça veya İlahiyat Alanında tezli yüksek lisans mezunu olup Arapça veya İlahiyat alanında doktora yapıyor olmak. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil (Arapça) sınavından en az 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak. Kitap tercüme (Arapça-Türkçe) yapmış
olmak.
 
6 Öğr.Gör. (Uygulamalı Birim) Rektörlük (Uluslararası İlişkiler
Koordinatörlüğünde görevlendirilmek üzere)
1 1 70 85 Personel Daire Başkanlığı İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültür ve Edebiyatı, İngilizce Mütercim – Tercümanlık veya İngilizce Uluslararası İlişkiler bölümlerinin birinden lisans mezunu olup ilgili alanda tezli yüksek lisans yapmış olmak. Üniversitelerde veya kamu kurumlarının Dış İlişkiler / Uluslararası Ofis / Proje Ofisi veya AB/Erasmus Ofislerinde tecrübesi olmak.  
 
BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ
İLK BAŞVURU TARİHİ 31.12.2021  
SON BAŞVURU TARİHİ 14.01.2022  
ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARININ İLAN TARİHİ 18.01.2022  
GİRİŞ SINAVI TARİHİ 21.01.2022  
GİRİŞ SINAVI SONUÇLARININ AÇIKLANACAĞI TARİH 25.01.2022  
Sonuçların ilan edileceği internet adresi: http://www.artuklu.edu.tr

 

BAŞVURU DETAYI İÇİN TIKLAYINIZ.

Kaynak: Editör: Mustafa ÇALIŞKAN
Etiketler: Mardin, Artuklu, Üniversitesi, Öğretim, Üyesi, ve, Öğretim, Elemanı, alım, ilanı,
Yorumlar
Haber Yazılımı